Гал түймрийн улсын хяналт

Гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээн-2019

Гал түймрийн улсын хяналтын байцааагчийн 2019 оны төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус гүйцэтгэлийн шалгалтын төлөвлөгөө

Сургалт зохион байгуулах тухай-2019

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжит хяналт, шалгалт

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан хяналт шалгалтын удирдамж

Асрамж, халамжийн төвүүдэд нэвтрүүлж буй стандартын хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ хийж, зөвлөн туслах ажлын хэсгийг байгуулах, Сүм, хийдийн дэргэдэх сургалтын байгууллагуудад хяналт, шалгалт хийх тухай

Үзвэр үйлчилгээ соёл урлагийн байгууллагуудад хяналт шалгалт явуулах

Эрүүл мэндийн байгууллагад хяналт шалгалт хийх

Авто үйлчилгээний байгууллагад хяналт шалгалт явуулах

Газрын тосны аж ахуйн байгууллагад хяналт шалгалт явуулах

Хүн ам олноор цуглардаг худалдаа, олон нийтийн байгууллага

Үйлдвэрийн барилга байгууламж

Боловсролын байгууллага

Гэр, хорооллын айл, өрхүүд

 Хяналт шалгалтын хяналтын хуудас

Зураг төсөл зөвшилцөхөд бүрдүүлэх

Зураг хяналт 2019

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын хуваар

Тэмдэгтийн хураамж төлөх

Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын удирдамж, хяналтын хуудас