Урьдчилан сэргийлэх

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2016 ОНЫ 03 ДУГААР УЛИРАЛД ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖИЛ

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖИЛ

Гамшгийн менежментийн лавлагаа Гарын- авлага

Гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм норм, стандартын хэрэгжилтийг шалгах нэгдсэн шалгалтын удирдамж

2014 оны Гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм норм, стандартын хэрэгжилтийг шалгах төлөвлөгөөт шалгалтын удирдамж

2014 оны Гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль дүрэм норм стандартын хэрэгжилтийг шалгах төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах хуваарь

img274