Журам, Заавар

 

ЖУРАМ

2015 он

ЗААВАР

  Онцгой-байдлын-байгууллагын-харьяа-нэгжийн-үйл-ажиллагаанд-дотоод-хяналт-шалгалт-зохион-байгуулах-аргачлал-заавар

Онцгой байдлын ерөнхий газраас 2019 онд зохион байгуулах хяналт шалгалтын нэгдсэн хуваарь

БУСАД

ОБЕГ-ын мэдээллийн технологийн ирээдүйн хөгжлийн зураглалыг тодорхойлоход ашиглах  /Асуулга/