Санхүүгийн ил тод байдал

2017 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

2015 Тайлан Санхүүгийн тайлан

2015 Цэргийн тэтгэвэр нэг удаагийн тэтгэмжийг олгох хуваарь

2014 аудит Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
2014 Тодруулга Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
2014 Тайлан Санхүүгийн тайлан

2014 Цэргийн тэтгэвэр нэг удаагийн тэтгэмжийг олгох хуваарь

2014 хагас жил Санхүүгийн хагас жилийн нэгтгэсэн тайлан

2014 хагас жил тодруулга Хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн тодруулга

2014 2 дугаар улирал 2-р улиралын санхүүгийн тайлан

 

 

 

[two] [/two] [two_last][/two_last]