Тогтоол, шийдвэр

1. Эрх хязгаарлах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нөхцөл, журам

2.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай

3.Ой хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх тэмцэх арга хэмжээний тухай

4.Монгол Улсын Засгийн газрын 66 дугаар тогтоол

5.Химийн ослын үед ажиллах заавар

6.Тэсэрч, дэлбэрэх бодисоос хамгаалах бүлгийн ажиллах заавар

7.УЛСЫН ОНЦГОЙ КОМИССЫН АЛБАН ДААЛГАВАР 2019

8. Ой, хээрийн гал түймэртэй тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай ОБЕГ-ын даргын албан даалгавар 2019

9.ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ДААЛГАВАР 2018

10.Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчинтэй тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай 2017.08.16

1. Химийн хорт болон аюултай бодисын гарч болзошгүй ослын үед ажиллах төлөвлөгөө боловсруулах заавар

2. Далд урхайн аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах заавар

3.  Монгол Улсын батлан хамгаалах бодлогын үндсийг батлах тухай 

4.  Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр 

5.  ОБЕГ-ын дунд хугацаааны стратеги төлөвлөгөө 

6.  Гамшгаас хамгаалах бодлогын төлөвлөгөө 

7.  Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого хөтөлбөр 

8. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын эмч-сэтгэл зүйч, эмнэлгийн зааварлагч нарыг сургаж мэргэшүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр, төлөвлөгөө

9. Мал, амьтны гоц халдварт өвчний үед онцгой байдлын байгууллага болон гамшгаас хамгаалах албадын харилцан ажиллагааг зохион байгуулах заавар

10. Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэлтэй харьцах, ослын үр дагаврыг арилгах үед баримтлах аюулгүй ажиллагааны түр заавар 

11. Монгол Улсын засгийн газрын 81 дугаар тогтоол /ЗГ-ын 2015.03.09 №81 тогтоол/  [divider]

12.Мал амьтны хүүр, сэг зэмийг устгах, халдваргүйжүүлэхэд тавих шаардлага 

13.Халдваргүйжүүлэлтийн явуулын байранд тавих техникийн ерөнхий шаардлага 

14.халдваргүйжүүлэлтийн суурин байгууламжид тавих техникийн ерөнхий шаардлага 

15.Хээрийн мал эмнэлэг дэлгэн ажиллах заавар/Шадар сайдын 2013.01.05 №05/ 

16.Эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал 

17.Цацрагийн ослын үед ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар