А тушаал

  1. Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
  2. Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  3. Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын хамтарсан тушаал
  4. Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2017 оны Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-01-10 A/10