Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр

1

Улсын Их Хурлын 2013 оны 22 дугаар тогтоолоор баталсан “Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого”-ын 2,1, 2,2-т заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор”Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр” 2015 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн Монгол Улсын Засгийн Газрын 303 тоот тогтоолоор батлагдлаа.

img439

img440 img441 img442 img443 img444 img445 img446